Ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Kunt u een zieke werknemer ontslaan? Uw werknemer meldt zich voortdurend af wegens ziekte of wordt arbeidsongeschikt. Wat moet u doen om hem te ontslaan?

Voorwaarden ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

 • Is de werknemer wel minimaal 2 jaar ziek geweest? (Het hoeft geen aaneengesloten periode te zijn.) Het is wettelijk verboden de arbeidsovereenkomst van een werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte op te zeggen. Als de eerste twee jaar verstreken zijn, kan de werkgever bij het UWV WERKbedrijf
  een ontslagvergunning aanvragen.
U kunt tijdens de eerste twee ziektejaren proberen de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden via de kantonrechter. Het is dan belangrijk, dat de reden van ontslag geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid. Als reden kunt u dan bijvoorbeeld aanvoeren, dat de werkdruk voor de collega’s van de werknemer te hoog wordt nu de werknemer ziek is. Of dat de arbeidsverhouding tussen u en uw werknemer verstoord is.
LET OP:
 • Is niet te verwachten dat hij de komende 6 maanden hersteld is? Het UWV WERKbedrijf gaat in eerste instantie na of de werknemer niet binnen zes maanden weer aan het werk kan gaan bij de werkgever.
De werknemer mag wel ontslagen worden als hij ziek wordt nadat de werkgever de ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf in gang heeft gezet.
LET OP:
 • Als werkgever bent u verplicht samen met de werknemer u voldoende in te spannen voor re-integratie. Dit heet de Poortwachtertoets. Kortom: ontslag bij ziekte heeft alleen kans van slagen als de werkgever voldoende in het werk heeft gesteld om de werknemer te re-integreren. De re-integratie is gericht op terugkeer van de werknemer in zijn huidige functie. Lukt dat niet, dan verschuift de focus naar het vinden van passende werkzaamheden.

Wat gebeurt er als u de Poortwachtertoets niet doorstaat?

De wettelijke verplichting tot doorbetaling van het loon tijdens ziekte wordt met maximaal een jaar verlengd. Het wettelijke opzegverbod tijdens ziekte blijft ook gedurende deze verlenging van kracht.

Wat gebeurt er als u de Poortwachtertoets wel doorstaat?

De verplichting tot doorbetaling van het loon houdt na twee jaar op. Het opzegverbod tijdens ziekte is na deze twee jaar niet langer van kracht.

Als de werknemer arbeidsongeschikt is en hij volgens de werkgever onvoldoende zijn best doet om te re-integreren, wordt vaak ontslag door verwijtbaar disfunctioneren als reden van ontslag aangevoerd.
LET OP:

Wat kunt u verwachten?

 • Na ziekmelding heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. Dit recht is gedurende 104 weken van kracht en minimaal 70% van het laatst betaalde loon moet worden doorbetaald.
 • De werknemer maakt bezwaar tegen zijn ontslag. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat re-integratie mogelijk is, gaat er niet mee akkoord dat hij zijn werkzaamheden niet meer hoeft uit te voeren, weigert bedrijfseigendommen in te leveren of schakelt juridische hulp in. Of hij wil niets tekenen en vraagt een schriftelijke bevestiging van zijn ontslag.
 • De werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de afgesproken werkzaamheden.
 • Werkgever en werknemer hebben zich voldoende ingespannen voor re-integratie, maar het beoogde resultaat is uitgebleven.
 • Het is niet mogelijk (ook niet met nascholing) om de werknemer op redelijke termijn te re-integreren in het bedrijf in aangepaste of passende arbeid.
Na ontslag met wederzijds goedvinden, beoordeelt het UWV WERKbedrijf of er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Als aan de drie bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt de werknemer veelal niet als verwijtbaar werkloos beschouwd. Als wordt vastgesteld, dat de werknemer zich niet voldoende heeft ingespannen om via re-integratie weer aan de slag te gaan, wordt een sanctie toegepast op zijn WW-uitkering.
LET OP:

Wat kunt u zelf doen om een gunstige afloop te bevorderen?

 • Vraag voordat u overgaat tot ontslag juridisch advies aan. De rechten van een zieke werknemer zijn uitermate sterk beschermd. Een ontslagadvocaat kan u adviseren en u naar een zo gunstig mogelijke afloop van uw zaak loodsen.
 • Stel voldoende in het werk om de werknemer weer aan de slag te krijgen.

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 30 min. terug
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.