Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Voorbeeld – Model beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Partijen:

(Bedrijfsnaam) statutair gevestigd te (oprichtingsplaats) en kantoorhoudende te (postcode) (vestigingsplaats), aan de (vestigingsadres), verder te noemen: werkgever;

mevrouw/de heer (voorletters en achternaam) , geboren op (geboortedatum), wonende te (postcode) (woonplaats) aan de (woonadres), verder te noemen: werknemer;

In aanmerking nemende dat:

Partijen op (datum aanvang arbeidsovereenkomst) een arbeidsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan voor bepaalde tijd. Daarna zijn partijen op (datum omzetting arbeidsovereenkomst) een arbeidsovereenkomst met elkaar aangegaan voor onbepaalde tijd.

Werknemer bij werkgever thans de functie vervult van (naam functie), laatstelijk tegen een salaris van € (bedrag brutosalaris) bruto per (salarisperiode), exclusief vakantietoeslag van 8%.

Er thans sprake is van een arbeidsrechtelijk geschil tussen partijen bestaande uit een verschil van inzicht aangaande de wijze waarop werknemer in dienst van werkgever zijn functie dient uit te oefenen.

Voornoemd geschil heeft geleid tot een verstoring van de arbeidsrelatie. Partijen hebben herhaaldelijk getracht middels overleg tot een oplossing van dit geschil te komen, echter zulks bleek onsuccesvol.

Werkgever van mening is en blijft dat werknemer niet naar behoren functioneert, reden waarom werkgever uiteindelijk heeft besloten te streven naar beëindiging van de met werknemer bestaande arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft zich daartegen verzet, welk verzet na kennisname door werkgever, zijn standpunt niet heeft doen wijzigen.

De oorzaken van het geschil niet aan partijen c.q. werknemer te wijten zijn.

Nu werknemer geen verwijt valt te maken van het geschil, partijen het (mede gelet op de leeftijd en dienstjaren van werknemer) redelijk achten werknemer een hieronder nader te specificeren regeling aan te bieden.

Partijen wensen de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende consequenties vast te leggen in de onderhavige overeenkomst, welke ingaat per (datum, de eerste dag na de einddatum dienstverband).

Verklaren te zijn overeengekomen:

1. Wijze van beëindiging en datum einde arbeidsovereenkomst.

 1. Middels ondertekening van de onderhavige overeenkomst door beide partijen zal de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst worden beëindigd per (datum, de eerste dag na de einddatum dienstverband), na welke datum partijen geen verplichtingen meer jegens elkaar zullen onderhouden. De arbeidsovereenkomst zal voor (datum, de eerste dag na de einddatum dienstverband) eindigen, indien werkgever werknemer rechtsgeldig op staande voet ontslaat.
   
 2. Alle correspondentie met betrekking tot deze beëindiging zal ter goedkeuring door partijen over en weer aan elkaar, of aan elkaars gemachtigden worden verstrekt.
 3. Door beëindiging van de arbeidsovereenkomst per (datum, de eerste dag na de einddatum dienstverband) wordt rekening gehouden met de door werkgever in acht te nemen fictieve opzegtermijn (ex artikel 16 lid 3 WW).

 
2. Doorbetaling salaris, (vergoeding) en eindafrekening.

 1. Per heden zal werknemer worden vrijgesteld van zijn werkzaamheden bij werkgever. Werknemer zal voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst zal eindigen, het nog openstaande en tot (datum, de eerste dag na de einddatum dienstverband) nog op te bouwen verloftegoed opgenomen hebben, zodat door werknemer bij beëindiging van het dienstverband geen aanspraak tot uitbetaling meer kan worden gedaan. Over de periode dat de werknemer vrijgesteld zal zijn van de werkzaamheden, zal geen onkostenvergoeding worden uitgekeerd.
 2. Werknemer behoudt tot (datum, de eerste dag na de einddatum dienstverband) recht op doorbetaling van het salaris, opbouw van vakantiedagen en overige aan de uitoefening van het dienstverband verbonden emolumenten.
 3. Binnen 4 weken na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal werkgever een deugdelijke eindafrekening aan werknemer verstrekken op de voor werkgever gebruikelijke wijze.
 4. In het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontvangt werknemer, binnen vier weken na de datum waarop het dienstverband zal eindigen, van werkgever een vergoeding ten bedrage van € (overeengekomen ontslagvergoeding). Indien werkgever werknemer voor (datum, de eerste dag na de einddatum dienstverband) op staande voet ontslaat, is deze vergoeding niet verschuldigd.
 5. De beëindigingsvergoeding zal door werkgever aan werknemer betaalbaar worden gesteld op een nader door de werknemer aan te geven wijze, mits deze wijze binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan werkgever kenbaar wordt gemaakt en dit voor werkgever in overeenstemming is met de geldende fiscale wetgeving en dit voor werkgever niet kostenverhogend is.

3. Geheimhouding.

 1. Partijen zullen, behoudens een andersluidend contractuele en/of wettelijke verplichting, tegenover derden strikte geheimhouding betrachten over de inhoud en uitvoering van deze overeenkomst. 
 2. In het geval dat UWV WERKbedrijf vragen stelt omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zullen partijen verwijzen naar de onderhavige vaststellingsovereenkomst. Indien dit leidt tot nadere vragen van UWV WERKbedrijf zullen partijen met elkaar in overleg treden, alvorens UWV WERKbedrijf verder te informeren.

4. Overeengekomen bedingen.

 1. Het tussen partijen geldende concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst blijft tussen partijen onverkort gehandhaafd.

5. Kwijting.

 1. Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting voor alle aanspraken anders dan vervat in deze regeling, uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en/of de beëindiging hiervan. Tevens komen partijen overeen niets meer van elkaar te vorderen zodra aan de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn voldaan.
 2. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun bevoegdheid in of buiten rechte, gehele of gedeeltelijke ontbinding en/of vernietiging van onderhavige vaststellingsovereenkomst te vorderen.

6. Overige bepalingen.

 1. Werknemer verklaart, dat hij op het moment van totstandkoming van deze overeenkomst geen andere baan of concreet vooruitzicht daarop heeft. Indien deze verklaring onjuist blijkt te zijn, is werkgever de onder 2.4 genoemde vergoeding niet verschuldigd. Voor zover deze vergoeding in dat geval reeds betaald zou zijn, zal de betaling daarvan onverschuldigd zijn en dient werknemer deze onmiddellijk, zonder enige mededeling of aanmaning daartoe, aan werkgever terug te betalen.                 
 2. De werkgever verstrekt desgevraagd aan werknemer een positief getuigschrift. Eventuele door werkgever te verstrekken referenties zullen met dit getuigschrift in overeenstemming zijn.
 3. Deze vaststellingsovereenkomst zal indien en voorzover van toepassing prevaleren boven alle eerdere correspondentie en/of afspraken tussen partijen met betrekking tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 4. Werknemer verklaart, dat hij voldoende tijd heeft gehad om de vaststellingsovereenkomst in overweging te nemen.
 5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Te : (Plaatsnaam) (Datum ondertekening)                   Te : (Plaatsnaam) (Datum                                                                                  ondertekening)

werkgever                                                                  werknemer
               

 

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!