Meldingsplicht collectief ontslag strenger

11 april 2011

De reikwijdte van de meldingsplicht bij collectief ontslag in de Wet melding collectief ontslag (Wmco) is aangepast. Hierdoor geldt de meldingsplicht van de werkgever (aan de betrokken vakbonden en aan het UWV) ook wanneer hij via een beëindigingsovereenkomst wil overgaan tot ontslag met wederzijds goedvinden.

De vraag of een melding moet worden verricht, is zo niet langer afhankelijk van de route die wordt gekozen voor het ontslag. Dit blijkt uit het bij de Tweede kamer ingediende wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet (kamerstuknummer 32718).

Achtergrond

Het gebruik van beëindigingsovereenkomsten neemt ook bij ontslag om bedrijfseconomische redenen toe. Deze toename is het gevolg van de wijziging van de Werkloosheidswet (WW) per 1 oktober 2006 (beperking verwijtbaarheidstoets WW). De (beoogde) gevolgen daarvan manifesteren zich nu duidelijker dan voor de financiële (en daarop volgende economische) crisis het geval was.

Op grond van die wijziging van de WW worden werknemers niet langer verplicht pro forma bezwaar te maken tegen ontslag om hun aanspraak op WW-uitkering veilig te stellen (een dergelijk bezwaar leidt ertoe dat een werkgever een voorgenomen ontslag alleen kan realiseren via UWV of kantonrechter). Hiermee worden onnodige ontslagprocedures bij UWV of kantonrechter voorkomen als werknemers kunnen instemmen met het aangezegde ontslag.

Bij brief van 15 februari 2010, naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerleden Vermeij (PvdA) en Bosma (PVV) (Aanhangsel Handelingen II 2009/10, nr. 1614), is aangegeven, dat het dan ook voor de hand ligt de WMCO zodanig aan te passen dat de vraag of een melding moet plaatsvinden los zal komen te staan van de route (UWV, kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden) die de werkgever wil gaan volgen. Daarmee wordt volgens de wetgever recht gedaan aan het doel van deze wet, namelijk tijdige inschakeling van de belanghebbende verenigingen van werknemers bij een voorgenomen collectief ontslag, teneinde met hen in overleg te treden over een dergelijk voornemen en de gevolgen daarvan voor werknemers.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet in de volgende wijzigingen:

  • om te bewerkstelligen dat aan de meldingsplicht uit de WMCO wordt voldaan, voorziet het wetsvoorstel erin dat opzegging of de overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vernietigbaar is als niet is voldaan aan de verplichtingen die volgen uit de WMCO. De werknemer dient zich hierop binnen 6 maanden na de opzegging van de arbeidsovereenkomst of na het aangaan van de beëindigingsovereenkomst, te beroepen. Met deze termijn wordt aangesloten bij de termijn die geldt voor het vernietigen van de opzegging als die (ten onrechte) heeft plaatsgevonden zonder toestemming van het UWV WERKbedrijf;
  • verder voorziet het wetsvoorstel er in dat als een werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indient wegens bedrijfseconomische redenen, deze hiertoe in beginsel alleen kan overgaan als hij weet of de WMCO van toepassing is en zo ja, of aan de verplichtingen die uit deze wet volgen is voldaan;
  • daarnaast wordt geregeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet eerder kan opzeggen of door middel van een beëindigingsovereenkomst kan beëindigen en de rechter de arbeidsovereenkomst niet eerder kan ontbinden dan een maand nadat aan de verplichting tot het melden van een dergelijk voornemen (aan de betrokken vakbonden en aan het UWV, zijnde het bevoegd gezag) is voldaan;
  • tot slot wordt geregeld dat verzoeken om toestemming door het UWV pas in behandeling worden genomen als de voorgeschreven raadpleging heeft plaatsgevonden.

Bron: Redactie Plein+

Update 06-01-2012: Deze wijziging van de Wet melding collectief ontslag gaat in per 01-03-2012
LET OP:

Direct hulp nodig?
 

088-6002806

(gebruikelijke belkosten)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Wij helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

Help mij!

Wij bellen u

op werkdagen binnen 60 min. terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen juridisch nieuws en schrijf u ook in op onze maandelijkse nieuwsbrief!